q stevia sweetener and candy banner2

verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden – koop op afstand -
voor particulier, zakelijk winkels en groothandel.
 
English translation: see bottom page 3.
Deutsche Übersetzung: siehe  Seite 5.
Bij vertalingen is de Nederlandse Original versie alleen rechtelijk bindend!
Versie geldig vanaf 01-08-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangehecht product aanbiedingen van Sonberg NL BV en Sonberg Licence NL BV. (Hier Sonberg genoemd).
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Overeenkomst
2.1 Als er door de klant (hierna te noemen: koper) opdracht gegeven wordt aan Sonberg om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
 
3. Prijzen
3.1 Verkoop prijzen voor consumenten op de site zijn in EURO' inclusief BTW, de inkoop prijzen voor wederverkopers zijn excl. BTW.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.
3.3 Alle prijzen en informatie op de site en email zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
4. Algemene omzetbelastingen (BTW, BTW vrij en Duty Free) 
4.1 Voor privé verzendingen aan koper binnen de EU gelden de wettelijk Nederlandse BTW.
4.2 Voor zakelijk verzendingen aan koper buiten Nederland maar binnen de EU, met aangifte van de klant zijn officiële BTW-nummer, word geen BTW verrekend.
4.3 Export verzending naar landen buiten de EU (wereldwijd) zijn BTW vrij (Duty Free). De koper is zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en extra belastingen in zijn of haar land.
4.4 Sonberg is niet verantwoordelijk voor wetgevingen en/of restricties bij invoer en/of verkoop m.b.t. snoep en voedingssupplementen (zoetjes) in het land van haar afnemers/kopers.
 
5. Verzend en administratiekosten
(hier “verzendkosten” genoemd)
5.1 Bij bestellingen via de webshop zijn de daar geregelde (minimale) bestel hoeveelheiden met de daarbij behorende verzendkosten geldig.
5.2 Bij aanbiedingen via E-mail kunnen andere prijzen, kortingen en regels gelden. Tenzij niet anders vermeld, is normaal 30 dagen aanbieding van toepassing.
5.3 Voor export, grote pallet bestellingen, private label en speciaal aanbiedingen op basis ex-fabriek, FOB, CIF prijzen gelden de individuelle voorwaarden in het aanbod en onze andere internationale algemene voorwaarden, deze zijn verkrijgbaar op aanvraag.
 
6. Bestelling over de webshop
6.1 lukt het bestellen over de webshop niet dan kunt u per e-mail bestellen
 
7. Bestelling over de email of telefoon
7.1 Orders kunnen gestuurd worden naar: sales@sonberg.nl  met vermelding van
 • naam en ontvangstadres.
 • Koper ontvangt binnen 3 dagen een “Proforma-Rekening” per email gestuurd.
7.2 Voor commerciële wederverkopers is het bovendien verplicht om te vermelden:
 • de zakelijke BTW-nummer
 • de bedrijfsregistratienummer (KvK),
 • vermelding van rekening adres (als deze afwijkt van het ontvangadres!).
7.3 Sonberg heeft het recht bestellingen van onveilig gebieden, waar veel gestolen wordt en naar oorlog gebieden de opdracht te weigeren. Het betaalde bedrag wordt dan terug verstuurt!

8. Betaling
8.1 Bankbetalingen kan overgemaakt worden naar de ABNAMRO bank onder vermelding van het ordernummer deze staat ook op de bevestiging/proforma rekening die na bestelling per e-mail wordt toegezonden.
ABNAMRO Bank Amsterdam
Te gunste              : Sonberg Licence NL BV, Constructieweg 8-b, 3641 SB Mijdrecht
Rekening IBAN nr.: NL 94 ABNA 0434210153
Swift/BIC               : ABNANL2A
8.2 Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen is ontvangen, ontvangt de klant een herinnering e-mail om het bedrag te overboeken.
8.3 Is de betaling na 14 dagen niet binnen, zal de bestelling worden geannuleerd. De order wordt dan automatisch uit ons bestelsysteem verwijderd.
8.4 Bij te veel of te weinig betaling/overboeking zal Sonberg de koper informeren en een minder grotere of kleinere levering aanbieden, als compensatie, dit zorgt voor een snelle afhandeling van de bestelling.
8.5 Wanbetaling schort Sonberg van iedere leveringsplichting.
8.6 Wij behouden ons het eigendomsrecht van geleverde goederen voor, totdat alle door ons gefactureerde bedragen, met inbegrip van rente en kosten, integraal zijn voldaan.
8.7 Alle aan incasso en andere verbonden kosten zijn voor rekening van de debiteur.

9. Levering
9.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sonberg bestellingen na betaling “snel mogelijk” per pakketdienst verzenden. Indien dit niet mogelijk is, wordt de koper "snels" op de hoogte gesteld (volgens de volgorde) wanneer deze artikel worden na geleverd.
9.2 Indien een artikel niet meer leverbaar is zal het deel bedrag aan de koper worden terugbetaald.
9.3 Sonberg stuurt de artikelen alleen wanneer de gehele betaling, inclusief alle verzendkosten zijn voldaan.
9.4 De koper ontvangt een e-mail, zodra het bestelde artikel is verzonden.
9.5 Indien bestellingen binnen 5 werkdagen (buitenland duurt het langer) na verzending niet zijn afgeleverd verzoeken wij u Sonberg hiervan op de hoogte te stellen. Wordt na 30 dagen na verzending geen bericht aan ons gestuurd, dan gaan wij ervanuit dat u de zending heeft ontvangen en wordt de koop overeenkomst als voltooid afgesloten.
9.6 Koper gaat akkoord dat Sonberg het telefoonnummer van de koper aan de vervoerder doorgeeft, zodat hij de koper kan contacteren indien nodig.
9.7 Alle genoemde lever termijnen zijn indicatief en kan derhalve geen rechten worden ontleend.
 
10. Annulering of snel / expres levering
10.1 Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging geannuleerd worden. Hierna is de koop gesloten en wordt de betaling verwacht.
10.2 Wilt u ontbinden of met spoed geleverd hebben, meldt u ons alstublieft per e-mail sales@sonberg.nl, hartelijk dank! Express kosten zijn voor de klant !
 
11. Ontvangst
11.1 Sonberg zorgt ervoor dat de bestelde goederen uit het magazijn vrij van gebreken zijn. Voor de hand liggende en zichtbare transportschade worden alleen geaccepteerd als de klant het onmiddellijk bij de levering van de zending van de pakketdienst schriftelijk laten bevestigen.
11.2 Alle klachten met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten schriftelijk per e-mail (of post) bij ons worden ingediend binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingingen als definitief aangezien.

12. Retour en terugkeerbeleid
12.1 Artikelen kunnen alleen in overleg met ons worden geretourneerd.
12.2 U heeft het recht bij koop op afstand om artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren.
12.3 Er dient altijd een duidelijke omschrijving toegevoegd te worden:
 • van de klacht of het probleem.
 • uw naam,
 • adres en woonplaats.
 • ordernummer
12.4 Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sonberg heeft teruggezonden, is de koop een feit. Deze artikelen dienen altijd in een ongeopende originele verpakking te worden teruggestuurd. Retourzendingen moeten altijd franco worden verstuurd. Ongefrankeerde zendingen zullen door ons worden geweigerd. Retourzendingen zijn altijd voor risico en rekening van de koper en worden nooit terugbetaald.
12.5 Het retour en terugkeerbeleid geldt niet voor:
 • goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of bederfelijke goederen.
 • producten waarvan de koper de verpakking heeft verbroken en/of gebruikt heeft.
 13. Opslag van producten
13.1 Advies opslag condities: 21° Celsius en 50% luchtvochtigheid.
13.2 Geopende verpakkingen adviseren wij binnen 3 tot 6 maanden te verbruiken. In vochtige plaatsen en Landen korter.

14 Garantie
14.1 Door Sonberg produceerde producten, gelden de gedrukte houdbaarheid datum. De kosten voor het retourneren zijn voor de koper.

15. Gegevensbeheer
15.1 Sonberg houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
15.2 Sonberg respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
15.3 Sonberg maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen, ook kunt u per email vragen om van de lijst verwijdert te worden.

16. Reclames & aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van de Sonberg is beperkt tot het herstel of de vervanging van de producten, indien zij hier de verantwoordelijkheid voor heeft.
16.2 De aansprakelijkheid van Sonberg zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal de verkoopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt, wat ook de oorzaak is.
16.3 Sonberg zal p.o. eenzelfde vervangend product leveren, terug gezonden producten worden onze eigendom.
16.4 Sonberg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, voortvloeiend uit het gebruik van de op de site aangeboden producten, die dienen te worden aangemerkt als levensmiddel, voedingssupplementen en snoep in combinatie met andere producten zoals Drugs, Medicamenten etc. of eventuele persoonlijke fysieke gevoeligheden. Bij twijfel over het gebruik raadpleegt vooraf uw arts, specialist of professionele deskundige. Wij garanderen enkel de uniformiteit van onze producten.
16.5 Alvorens tot aanschaf en/of volledige verbruik over te gaan is het nodig uitgebreide proeven uit te voeren ten einde de kwaliteit en het gewenste resultaat te beoordelen. Wij kunnen in dit opzicht slechts vrijblijvend een adviserende rol spelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de koper en gebruikers. De koper wordt verondersteld bij koop zichzelf te hebben vergewist en te hebben aanvaard dat de producten en verpakkingen zijn aangepast voor zijn gebruik en mede gebruikers.
16.6 De aansprakelijkheid van Sonberg is eveneens uitgesloten voor alle schade door geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen toegebracht. Gebreken die voor Sonberg verborgen waren, zullen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid en geen eis tot schadeloosstelling wettigen, zo ver Sonberg voor zijn producten niet aansprakelijk is volgens het recht van bepalingen inzake productaansprakelijkheid van Nederland.
16.7 Het Verpakkingsdoosje is geen eetbaar speelgoed en moet uit de buurt van kinderen gehouden worden. Het toezicht is hier voor verantwoordelijk.
16.8 Suikervrije voedingssupplementen en snoep zijn niet bedoelt voor kinderen onder de 5 jaar.
 
17 Rechtbank  en toepasselijk recht.
17.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het VN-kooprecht. De rechtbank van Rotterdam is uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.
 
Sonberg NL BV.
Sonberg Licence NL BV.
 
English translation
General terms and condition – distance selling -
for private consumers, corporate stores and wholesale.
 
English translation, the Dutch Original edition is only legally binding!
Version valid from 01-08-2014

1. General
1.1 These terms and conditions applies to all attached products offered of by Sonberg NL BV and Sonberg Licence NL BV. (Herein called Sonberg).
1.2 By placing an order you acknowledge that you agree with the delivery and payment terms.

2. Agreement
2.1 If the “customer” (Here in called buyer) has instructed Sonberg to deliver one or more items, than there is an agreement occurred that is legally binding (Distance selling).
 
3. Prices
3.1 Consumer prices on the site are prices in EUR including VAT and purchase prices for resellers are exclusive VAT.
3.2 All prices are exclusive of shipping cost unless otherwise expressly provided.
3.3 All prices and information on the site, email are subject to misprints. For the consequences of misprints no liability is accepted.
 
4 General turnover taxes (VAT, VAT free and Duty free):
4.1 For deliveries to private buyer’s within the EU, the Dutch VAT applies by law.
4.2 For commercial EC-INTRA-deliveries for buyers from outside the Netherlands with declaration of its official VAT-number, no VAT charges will be charged.
4.3 Export deliveries to countries outside the EU (worldwide) are VAT-free (Duty Free). The buyer is responsible for eventual import duties and additional taxes in his or her country.
4.4 Sonberg is not responsible for laws and / or restrictions on imports and / or sales related candies and food supplements (sweeteners) in the country of its customers / buyers.
 
5. Delivery and administration costs.
(herein called "delivery costs")
5.1 For purchases through the webshop, the there mentioned terms for (minimum) value, quantity and delivery costs are valid.
5.2 For special offers offered by Email other prices, discounts and rules are valid. Unless otherwise specified, special offers usually applies normally for 30 days.
5.3 For export, large pallet orders and private label special offers based on ex-factory, FOB, CIF prices, the individual conditions in offer is valid and our other international General Conditions available on request.
 
6. Ordering over the webshop
6.1 Failing to order through our webshop, you can order by e-mail.

7. Ordering by the email or phone
7.1 Orders can be made on sales@sonberg.nl by e-mail stating:
 • the name and address of recipient.
 • The Buyer will receive within three days a "Proforma-Invoice" sent by email.
7.2 For Commercial resellers, it is mandatory,to declare additionally its
 • corporate VAT-number and
 • company registration (CoC) and
 • billing address if it is different from the delivery address!
7.3 Sonberg has the right to reject orders from war zones and unsafe countries and areas, where many parcels are stolen. The amount paid will be remitted back!

8. Payment
8.1 Payments can be executed by remittance to the ABNAMRO bank stating the order number that is mentioned on the confirmation/proforma invoice of the order sent by e-mail.
ABNAMRO Bank Amsterdam
Beneficiair              : Sonberg Licence NL BV, Constructieweg 8-b, 3641 SB Mijdrecht
Rekening IBAN nr.: NL 94 ABNA 0434210153
Swift/BIC               : ABNANL2A
8.2 If payment of the amount due not paid within 7 days, the buyer will receive a reminder e-mail to transfer the amount.
8.3 If the payment has not been received within 14 days, the order will be cancelled. The order is then automatically removed from our ordering system.
8.4 In case of too much or too little payment transfer Sonberg will inform the buyer, and a less larger or smaller supply offer will be made as compensation, this assures a quick handling of the order.
8.5 Failure to pay reliefs Sonberg from its delivery obligation.
8.6 We reserve the right of ownership of goods delivered until all amounts invoiced by us, including interest and costs, have been paid in full.
8.7 All associated collection and other costs are to be borne by the debtor.

9. Delivery
9.1. Under the rules of distance selling Sonberg will ship after receiving the payment of the order "soon as possible" by parcel service. If this is not possible, the buyer will be informed "as soon as possible" (according to the order) when this item can be re-shipped.
9.2 If the product is no longer available the partial amount will be refunded to the buyer.
9.3 Sonberg ships the products only if full payment, including all transport costs are fulfilled.
9.4 The buyer will receive an email once the ordered item has been shipped.
9.5 If orders within 5 working days (abroad may take longer) have not been delivered after shipment, we request you to inform Sonberg. If after 30 days of the date of shipment no message has been claimed to us, we will assume that you have received the shipment and the purchase agreement was signed as completed.
9.6 Buyer agrees that Sonberg is entitled to submit the phone number of the buyer to the carrier, so that he can contact to the buyer if necessary.
9.7 All delivery time information’s are indicative and therefore not legally binding.

10. Cancellation  or urgent / express delivery
10.1 An order can be cancelled within 24 hours after confirmation. After that the sale is closed and payment is expected.
10.2 Do you want to cancel or delivered urgently, please notify us by email with sales@sonberg.nl, thanks. Express delivery cost are for the buyer!

11. Receipt
11.1 Sonberg ensures that the ordered goods leave the warehouse free of defects. Obvious and visible transport damages will only be accepted if the customer can confirm it in writing immediately upon delivery of the shipment from the parcel delivery personal.
11.2 All complaints regarding the content of the invoices must be filed in writing by e-mail (or post) within eight days after the invoice date to us. After elapse of this period, without any written complaint, all included the invoice in general and particular circumstances are made ??as definitive.
 
12. Return and Return policy
12.1 Items can be returned only after consultation with us.
12.2 You have the right on distance selling to return the Items within 14 days after receipt.
12.3 There should always be added a clear description of:
 • the complaint or problem.
 • your name, address
 • and place of residence.
 • Order number.
12.4 If the buyer has not returned  the goods delivered to Sonberg after this period the purchase becomes legally a fact. These items should always be returned unopened in original packaging. Return postage are to be paid by the buyer. Unstamped shipments will be refused by Sonberg. Returns are always at the risk and expense of the buyer and will never be refunded.

12.5 Return policy does not apply to:
 • customized products, tailor made in according to the buyer's specifications or have a clearly personal nature.
 • for products that cannot be returned because of their nature, for example hygiene or perishable goods.
 • products which the buyer has broken the packaging and/or have used.
13. Storage of products
13.1 Recommend storage at 21 ° C and 50% humidity.
13.2 Opened packages to be consumed within 3 to 6 months. In humid places and countries shorter.

14 Warranty
14.1 Warranty for Sonberg produced products ends on the date printed shelf life. The costs of returning are for the buyer.

15. Privacy data
15.1 Sonberg adheres to the Data Protection Act and will not provide your information to third parties.
15.2 Sonberg respects the privacy of the users of the website and ensures confidentiality of your personal information.
15.3 Sonberg sometimes makes use of a mailing list. Each mailing includes instructions to remove Yourself from this list or you can request us by email to be removed from the list.

16. Complaints & Liability
16.1 The liability of Sonberg is limited to the repair or replacement of the product, if it has the responsibility for this.
16.2 The liability of Sonberg will in any case be limited to the selling price of the product that caused the damage, whatever the cause, nature or subject matter of the claim is.
16.3 Sonberg will replace the product, returned goods are our property.
16.4 Sonberg is in no way responsible for any consequences arising from the use of the products offered, which is classified as food, food supplements and sweets in connection with other products such as Drugs, medicine etc. or possible personal physical sensitivities.  If there is doubt about using, consult first your doctor, specialist or professional expert. We only guarantee the unity of our products.
16.5 Prior to purchase and / or full usage to go about it is necessary to implement these measures to assess the quality and the desired result of extensive testing. In this regard, we can only play an advisory role. The ultimate responsibility remains with the buyer and users. The buyer is supposed to have satisfied themselves and to have accepted the products and packaging are adapted for its use and fellow users.
16.6 Sonberg liability is also excluded for any damage delivered or purchased merchandise caused to persons or property. Defects that were hidden to Sonberg will not lead to liability and justify any claim for compensation in extent Sonberg for its products is not liable under the law of product liability provisions of the Netherlands.
16.7 Packaging is not an edible toy and should be kept away from children. Supervision is responsible for this.
16.8 sugarless candy and dietary supplements are not intended for children under 5 years.

17. Jurisdiction and applicable law
17.1 All our agreements are subject to the Dutch law under exclusion of the UN Sales Convention. The District Court of Rotterdam has exclusive jurisdiction over any disputes.

Sonberg NL BV.
Sonberg Licence NL BV.
 
Deutsche Übersetzung
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Fernabsatz -
für Privat-, Firmen-und Großhandelsgeschäfte

In der Übersetzung, die niederländische Originalausgabe ist Rechtsverbindlich!
Version gültig von 01.08.2014

1. Allgemein
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle angeschlossenen Produktangebote von Sonberg NL BV und Sonberg Licence NL BV. (Hier Sonberg genannt).
1.2 Mit einer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie sich mit den Liefer-und Zahlungsbedingungen einverstanden sind.

2. Vertrag
2.1 Wenn ein Kunde (hiernach  Besteller genannt) Sonberg beauftragt einen oder mehrere Artikel zu liefern, kommt ein verbindliches Kaufangebot zustande.  (Fernabsatz)

3. Preise
3.1 Verkaufspreise für die Verbraucher auf der Website sind in EURO inklusive Mehrwertsteuer, die Einkaufspreise für Wiederverkäufer sind exklusive MwSt.
3.2 Alle Preise verstehen sich exklusive Versandkosten, sofern nicht ausdrücklich anderes angegeben.
3.3 Alle Preise und Informationen auf der Website, E-mail sind Druckfehler vorbehalten. Für die Folgen von Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
 
4. Allgemeine Umsatzsteuern (Mehrwertsteuer, steuerfrei und zollfrei)
4.1 Für Sendungen an privaten Besteller innerhalb der EU gilt die niederländische MwSt.
4.2 Für gewerbliche Lieferungen an Besteller außerhalb der Niederlande aber innerhalb der EG, mit Angabe der offiziellen MwSt-Nummer, wird keine MwSt. berechnet.
4.3 Export und Versand in Länder außerhalb der EU sind steuerfrei (Duty Free). Der Kunde ist für alle Einfuhrzölle und zusätzliche Abgaben in seinem Land selbst verantwortlich.
4.4 Sonberg ist nicht verantwortlich für Gesetze und / oder Beschränkungen der Einfuhr und / oder Verkäufe  im Land seiner Kunden / Besteller.
 
5. Preisgültigkeit, Versand-und Bearbeitungsgebühren
(hier "Versandkosten" genannt)
5.1 Bei Bestellungen über den Webshop sind die dort angegebenen Mindestbestellmengen/-werte und die zugehörigen Lieferkosten gültig.
5.2 Bei speziellen Angeboten per E-Mail können andere Preise, Rabatte und Regeln gelten. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angebote normal 30 Tagen.
5.3 Für den Export, große Paletten Bestellungen, Private Label und Sonderaktionen auf der Basis ab Werk, FOB, CIF-Preise gelten die individuellen Bedingungen im Angebot und unsere Internationale Allgemeine Bedingungen erhältlich auf Anfrage.
 
6. Bestellung über den Webshop
6.1 Gelingt die Bestellung über den Webshop nicht, können Sie auch per E-Mail bestellen.

7. Bestellung über das E-Mail oder Telefon
7.1 Bestellungen können per E-Mail an sales@sonberg.nl erfolgen unter Angabe:
 • der Name und Empfängeradresse.
 • Der Besteller wird nach Bestellung zunächst eine "Proforma-Rechnung" per E-Mail erhalten.
7.2 Für Gewerbliche Wiederverkäufer ist es zusätzlich verpflichtend,
 • die Mehwertsteuernummer und
 • Eintragungsnummer des Unternehmens (Handelsregister)
 • und die Rechnungsanschrift, (Falls es abweichend ist von der Empfängeradresse!).
7.3 Sonberg behält sich das Recht vor Bestellungen aus unsicheren Gebieten, wo viel gestohlen wird und nach Kriegsgebieten abzulehnen. Der gezahlte Betrag wird zurück überwiesen!

8. Bezahlung
8.1 Zahlungen kann per Überweisung erfolgen an die ABNAMRO Bank unter Angabe der Auftragsnummer Bestätigung / Proforma-Rechnung, die Sie nach der Bestellung nach Ihrer Bestellung von uns per E-Mail erhalten haben.
ABNAMRO Bank Amsterdam
Zu gunsten            : Sonberg Licence NL BV, Constructieweg 8-b, 3641 SB Mijdrecht
Rekening IBAN nr.: NL 94 ABNA 0434210153
Swift/BIC               : ABNANL2A
8.2 Ist die Zahlung des fälligen Betrages nicht innerhalb von 7 Tagen empfangen, erhält der Besteller einen Erinnerung per E-Mail zur Überweisung des Betrages.
8.3 Ist Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung nicht überwiesen, wird die Bestellung storniert. Die Bestellung wird dann automatisch von unser Bestellsystem entfernt.
8.4 Bei zu viel oder zu wenig Bezahlung wird Sonberg den Besteller informieren und weniger größere oder kleinere Mengen liefern zum Ausgleich. Diese sorgt für eine schnelle Abwicklung der Bestellung.
8.5 Nichtzahlung entbindet Sonberg von jede Lieferverpflichtung.
8.6 Wir behalten uns das Eigentumsrecht der gelieferten Ware vor, bis alle von uns in Rechnung gestellten Beträge einschließlich Zinsen und Kosten in voller Höhe gezahlt worden sind. .
8.7 Alle die damit verbundenen Inkasso- und sonstige kosten sind zu Lasten des Schuldners.

9. Lieferung
9.1 Im Rahmen der Regeln des Fernabsatzes wird Sonberg nach Zahlungseingang die Bestellung „schnellstmöglich“  per Paketdienst  versenden. Ist dies nicht möglich, wird der Besteller „kurzfristig“ (nach der Bestellung) informiert, wann dieser Artikel nachgeliefert wird.
9.2 Wenn ein Artikel nicht mehr verfügbar ist, ist Sonberg berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und der Anteilige Betrag wird an den Besteller zurückerstattet.
9.3 Sonberg liefert die Artikel nur, wenn volle Zahlung eingegangen ist, einschließlich aller Versandkosten.
9.4 Der Besteller wird eine E-Mail erhalten, sobald die bestellte Ware versandt wurde.
9.5 Wenn die Versendung nicht innerhalb von 5 Werktagen (im Ausland dauert es länger) nach dem Versanddatum angekommen ist, bitten wir Sie Sonberg zu informieren. Wird nach 30 Tagen der Versendung keine Mitteilung zu uns geschickt, gehen wir davon aus, dass Sie die Sendung zugestellt und der Kaufvertrag unsererseits erfüllt worden ist.
9.6 Der Besteller ist einverstanden, dass Sonberg die Telefonnummer des Bestellers an den Zusteller weiter geben darf, so dass er bei Bedarf den Besteller anrufen kann.
9.7 Alle Lieferzeiten Informationen sind unverbindlich und deswegen nicht rechtsverbindlich.
 
10. Stornierung oder schnell / Express Lieferung
10.1 Eine Bestellung kann innerhalb von 24 Stunden nach Bestätigung storniert werden. Danach ist der Verkauf abgeschlossen und die Zahlung wird erwartet.
10.2 Möchten Sie Stornieren oder per Express geliefert haben, melden Sie uns bitte dieses per E-Mail sales@sonberg.nl, danke! Express Lieferkosten sind für den Besteller.
 
11 Empfangen.
11.1 Sonberg sorgt dafür, dass die bestellte Ware das Lager mangelfrei verlässt. Offensichtliche und äußerlich erkennbare Transportschäden werden nur anerkannt, wenn sich der Kunde diese sofort bei der Übergabe der Sendung vom Paketzusteller schriftlich bestätigen lässt.
11.2 Alle Beschwerden über den Inhalt der Rechnungen müssen schriftlich per E-Mail (oder Post) innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum bei uns eingereicht werden. Werden in dieser Zeit über den Inhalt der Rechnung und allgemein keine schriftliche Beschwerde eingereicht, wird dieser Geschäftsvorgang als endgültig angesehen und abgeschlossen.

12. Rücksendung und Widerrufsrechtbelehrung
12.1 Artikel können nur nach Rücksprache mit uns zurück geschickt werden.
12.2 Sie haben das Recht bei Fernabsatz die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurück zu schicken.
12.3 Es muss immer eine klare Beschreibung beigefügt werden:
 • über die Beschwerde oder das Problem.
 • mit wir Ihren Namen,
 • Adresse und Wohnort.
 • Auftragsnummer.
12.4 Nach Ablauf dieser Frist, wenn die Ware nicht nach Sonberg zurück geliefert wird, ist der Kauf eine Tatsache. Diese Artikeln sollten immer in ungeöffneter original Verpackung zurückgegeben werden. Rücksendung Kosten ist durch Besteller zu tragen. Unfreie Sendungen werden von uns abgelehnt. Rückversandkosten sind immer auf Gefahr und Kosten des Bestellers und werden nie zurückerstattet.
12.5 Das Rücksenderecht gilt nicht für:
 • Artikel, die speziell für den Besteller hergestellt sind, z.B. Maßanfertigung oder haben eine deutlich persönlicher Natur.
 • Für Artikel, die aufgrund ihrer Art nicht zurück gegeben werden können, z.B. Hygieneprodukte oder verderbliche Waren.
 • Produkte, wo die Verpackung angebrochen ist oder bereits Gebrauch wurde.
 
13 Lagerung der Produkte
13.1 Empfohlene Lagerbedingungen: 21 ° C und 50% Luftfeuchtigkeit.
13.2 Geöffnete Packungen empfehlen wir Innerhalb von 3 bis 6 Monaten zu verbrauchen. In feuchten Orten und Ländern kürzer.

14 Gewährleistung
14.1 Für die durch Sonberg hergestellten Produkte gelten die aufgedruckten Verfallsdaten. Die Kosten der Rücksendung trägt der Besteller.
 
15. Daten
15.1 Sonberg hält sich an das Datenschutzgesetz und werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben.
15.2 Sonberg respektiert die Privatsphäre der Kunden von der Website und gewährleistet Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten.
15.3 Sonberg macht gelegentlich Gebrauch von eine Mailingliste. Sie können sich selbst aus dieser Liste entfernen oder uns per E-Mail bitten von der Liste entfernen lassen.

16. Reklamationen & Haftung
16.1 Die Haftung von Sonberg ist auf die Reparatur oder den Ersatz des Produktes beschränkt, wenn sie die Verantwortung zu tragen hat.
16.2 Die Haftung von Sonberg wird in jedem Fall auf den Verkaufspreis des Produkts beschränken, unabhängig welcher Schaden das Produkt verursacht hat, was auch die Ursache ist und welcher Art oder Gegenstand der Haftung.
16.3 Sonberg wird einen Ersatzprodukt liefern, zurückgebrachte Waren sind unser Eigentum.
16.4 Sonberg ist in keiner Weise verantwortlich für eventuelle Folgen, die sich aus der Verwendung der angebotenen Produkte hervortuen, die als Lebensmittel, Nahrungsergänzungen und Süßigkeiten eingestuft sind in Verbindung mit anderen Produkten z.B. Drogen, Medikamente etc. oder möglicher persönlicher körperlicher Empfindlichkeiten. Wenn Zweifel über die Verwendung vorliegen, dann fragen Sie Ihren Arzt, Facharzt oder professionellen Experten. Wir garantieren lediglich nur die Uniformität unserer Produkte.
16.5 Vor dem Kauf und/oder vollständigen Verbrauch der Produkte über zu gehen es ist notwendig, dass Besteller ausführliche Testmaßnahmen ausführt um die Qualität und gewünschte Resultat können beurteilen. Wir können in dieser Hinsicht nur eine Freibleibende beratende Rolle einnehmen. Die letztendliche Verantwortung liegt allein beim Besteller und Benutzer. Der Besteller wird bei kauf unterstellt sich selbst ausreichend vergewissert zu haben das die Produkte und Verpackungen für seine Verwendung und die anderen Anwendern angepasst ist.
16.6 Die Haftung von Sonberg wird auch für alle Schäden an Personen- oder Sachschäden ausgeschlossen, die durch den gelieferten oder gekauften Waren verursacht worden sind. Mängel, die für Sonberg versteckt waren, wird nicht dazu führen zu einer Haftung und begründen keinen Anspruch auf Entschädigung insoweit Sonberg für seine Produkte nicht haftet nach den gesetzlichen Produkthaftungsbestimmungen der Niederlande.
16.7 Die Verpackung ist kein essbarer Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden. Die Vorsorgepflicht ist dafür verantwortlich.
16.8 Zuckerfreien Süßigkeiten und Nahrungsergänzungsmittel sind nicht für Kinder unter 5 Jahren gedacht.
 
17. Gerichtsstand und anwendbares Recht
17.1 Alle unsere Vereinbarungen unterliegen dem niederländischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Das Gericht von Rotterdam ist die ausschließliche Kompetente Instanz für eventuelle Streitigkeiten.
 
Sonberg NL BV.
Sonberg Licence NL BV.
 
 

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop